AJAX

AJAX neboli Asynchronous JavaScript and XML není programovací jazyk, ale technologie vývoje interaktivních webových aplikací. Ty mění svým stránkám obsah bez nutnosti kompletního znovunačtení. Využívá k tomu asynchronní zpracování webových stránek pomocí knihovny napsané v Javascriptu. Oproti klasickým webovým aplikacím poskytují prostředí příjemnější pro uživatele, nevýhodou je, že vyžadují moderní webové prohlížeče.

Angular

Angular je javascriptový webový Framework. Zaměřuje se na tvorbu jednostránkových aplikací. Takové aplikace jsou vytvořeny za pomoci HTML kódu, do nějž jsou vloženy speciální formátovací značky, které následně určují, jaké operace či data mají být na dané místo vloženy. Angular je volně dostupný pod MIT licencí. V současnosti je největším přispěvatelem společnost Google, která byla jeho zakladatelem v roce 2009.

Ansible

Ansible je open source software, který tvoří platformu pro konfigurační správu a řízení počítačů. Kombinuje víceuzlové nasazení softwaru, správu konfigurací a ad hoc provádění úloh. Ansible využívá k správě počítačů v síti SSH nebo PowerShell. Na nainstalovaný software má minimální nároky, pro linuxové uzly si vystačí s Pythonem verze 2.4 nebo vyšší a u uzlů s MS Windows s PowerShellem verze 3.0 nebo vyšší.

Apache Cassandra

Apache Cassandra je open-sourcový, distribuovaný databázový systém. Jedná se o takzvaný NoSQL systém a ukládá široké sloupce. Slouží ke zpracování velkých objemů dat napříč komoditními servery. Nabízí vysokou dostupnost s absencí pádu skrze jeden bod. Cassandra nabízí robustní podporu klustrů napříč různými datovými centry s asynchronní replikací bez řídícího počítače. To umožňuje nízkou latenci operací pro všechny klienty.

Apache Flink

Apache Flink je open-sourcový Framework pro zpracování streamingu, který vyvinula Apache Software Foundation. Jádrem Apache Flink je engine na distribuované streamování datového toku, který je psaný v Javě a Scale. Flink spouští programy datového toku v datově paralelním pipelinovém modelu. Pipelinový runtime systém použitý ve Flinku umožňuje spuštění bulk nebo batch služeb a streamovací zpracování programů. Navíc má Flink nativní podporu iterativních algoritmů.

Apache Hadoop

Apache Hadoop je soubor open-sourcových nástrojů, které mají za cíl zjednodušit použití sítě mnoha počítačů k řešení problémů, které zahrnují významné objemy dat a výpočtů. Nabízí softwarový Framework pro distribuované ukládání a zpracování big data za pomoci programovacího modelu MapReduce.

Apache Kafka

Apache Kafka je open-sourcová softwarová platforma pro zpracování streamování, kterou vyvinula Apache Software Foundation. Je napsaná ve Scale a Javě. Projekt se snaží o vytvoření sjednocené platformy s vysokou průchodností a nízkou latencí pro zpracování datových toků v reálném čase.

Apache Tomcat

Apache Tomcat, často také označovaný jako Tomcat Server je open-sourcový Java Servlet kontejner, který vyvíjí Apache Software Foundation. Tomcat implementuje několik JAVA EE specifikací včetně Java servletu, JavaServer Pages (JSP), Java EL nebo WebSocket. Nabízí čistě javový http webový server, na kterém je možné spouštět kód psaný v Javě.

Blockchain

Blockchain je speciálním druhem distribuované decentralizované databáze. Ta má neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou proti neoprávněnému zásahu chráněné z vnějšku i ze strany jednotlivých uzlů peer-to-peer sítě.

Buffalo

Buffalo je webový Framework v Go. Nesnaží se objevovat znovu kolo v procesech jako je routing nebo templaty. Místo toho je jakýmsi lepidlem, které spojuje všechny nejlepší balíčky, které jsou dostupné a umožňuje jejich účinné propojení.

Cloud Foundry

Cloud Foundry je open-sourcová multicloudová aplikace Paas, tedy platform as a service. Spravuje ji Cloud Foundry Foundation. Software byl původně vyvinut společností VMware.

Docker

Docker je počítačový program, který zajišťuje virtualizaci na úrovni operačního systému, tedy takzvanou kontejnerizaci. Byl poprvé vyreleasován v roce 2013 a vyvíjí ho společnost Docker, Inc.

Elasticsearch

Elasticsearch je fulltextový vyhledávač, který vychází z Apache Lucene. Dispoduje rozhraním RESTful a dokáže nabídnout vysokou dostupnost, rychlost i škálovatelnost. Je vyvíjen v Javě a lze s ním komunikovat za použití webového rozhraní. Šíří se zdarma za využití licence Apache.

Firebird

Firebird, nebo také Firebird SQL je v informatice název implementace relační databáze. Ta je multiplatformní, což znamená, že běží na různých unixových systémech včetně Linuxu i na MS Windows. Firebird vznikl v roce 2000 na základě open source databáze InterBase, kterou vytvořila společnost Borland.

GIT

GIT

GIT je distribuovaný systém správy verzí, který byl vytvořen Linusem Torvaldsem pro vývoj jádra Linuxu. Git ovlivnil projekt BitKeeper, který byl předtím pro vývoj jádra Linuxu využíván a Monotone. V současnosti je GIT velmi rozšířený mezi známými projekty, je využíván pro jádro Linuxu, X.Org nebo Ruby on Rails. Projekt je spravován Juniem Hamanem a šířen pod GPL verzí 2. Jedná se open source software.

Heroku

Heroku je cloudová platforma PaaS (Platform as a Service), která podporuje několik programovacích jazyků. Jedná se o jednu z prvních cloudový platforem, protože byla vyvíjena již od června 2007. V té době podporovala pouze Ruby, ale nyní již zahrnuje podporu Javy, Node.js, Scaly, Closure, Pythonu, PHP i Go. Z toho důvodu se jí říká „platforma polyglot“, protože dovoluje vývojářům stavět, spouštět a škálovat aplikace podobným způsobem napříč všemi jazyky. Heroku bylo koupeno v roce 2010 společností Salesforce.com.

Hibernate

Hibernate je Framework, který je napsaný v jazyce Java. Umožňuje takzvané objektově relační mapování (ORM). Dokáže usnadnit otázku zachování dat objektů po ukončení běhu aplikací. Jedná se o jednu z implementací Java Persistence API (JPA). Původním tvůrcem Hibernate je Gavin King, který následně se svým Hibernate přešel do firmy JBoss. V roce 2006 došlo k jejímu převzetí společností Red Hat, která na vývoj frameworku navázala.

InterBase

InterBase je název proprietární relační databáze, kterou vyvinula společnost Borland. InterBase je dostupná pro operační systémy Microsoft Windows, Linux a Solaris. V roce 2000 byla krátce uvolněna jako open source a na těchto základech pak vznikl databázový server Firebird. Následně společnost Borland otevřený vývoj ukončila a vrátila se k uzavřenému modelu.

J2EE

J2EE, nebo v novějších verzích Java Platform, Enterprise Edition či jen Java EE, je platforma JAVA, která je určená pro vývoj a provoz podnikových informačních systémů a aplikací. Základem této platformy je platforma SE.

Jenkins

Jenkins je open sourcový automatizační server, který je napsaný v Javě. Jenkins pomáhá automatizovat část procesu vývoje software s kontinuální integrací a usnadňuje technické aspekty kontinuálních dodávek. Jedná se o serverový systém, který běží na servletových kontejnerech jako je Apache Tomcat.

Jetty

Jetty je http server v Javě a Javový Servletový kontejner. Zatímco webové servery jsou často spojovány se zajišťováním zpřístupnění dokumentů, Jetty je často používán pro komunikaci mezi dvěma stroji, obvykle s větším softwarovým frameworkem. Jetty je open-sourcový projekt Eclipse Foundation.

JMS

JMS nebo Java Message Service API je MOM (Message Oriented Middleware) middleware orientovaný na zprávy v Javě, který posílá zprávy mezi dvěma nebo více klienty. Jedná se o implementaci, která má za úkol řešit problém mezi producentem a konzumentem. MOM produkty zajišťují integraci mezi aplikacemi. Umožňují totiž business komponentám, aby fungovaly společně a mohly tak vytvořit ucelený, pružný a spolehlivý systém. Jedná se sice o naprosto odlišné komponenty, ale díky prostředníkovi jsou spolu schopné komunikovat za pomoci zpráv.

jQuery

jQuery je javascriptová knihovna, která má širokou podporu prohlížečů a klade důraz především na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Vydal ji John Resig v lednu 2006 na BarCampu NYC. Jedná se open source software pod licencí MIT. Popularita jQuery během krátkého času dramaticky vzrostla a je v současné době jedním z nejoblíbenějších nástrojů při vývoji webových stránek a aplikací.

JSP

JSP (JavaServer Pages) je technologie, která je určena především pro vývoj dynamických HTML stránek a je založená na jazyce Java. Původně byla vyvinuta v Sun, následně byla koupena firmou Oracle. Při tvorbě je využíváno především HTML a Java, která se vkládá do HTML kódu. Na straně serveru se pak vloží vygenerovaný HTML soubor namísto Javy, jedná se tak o podobný princip jako v případě PHP. Příponou souborů je .jsp.

Kubernetes

Kubernetes je open-sourcový systém na orchestraci kontejnerů pro automatický deployment, škálování a správu kontejnerizovaných aplikací. Původně byl navržen Googlem a nyní je spravován Cloud Native Computing Foundation. Jeho cílem je vytvořit platformu pro automatizovaný deployment, škálování a operace na aplikačních kontejnerech napříč klustry hostů. Funguje s širokou škálou kontejnerových nástrojů jako je například Docker.

Laravel

Laravel je open sourcový PHP Framework, který určený pro vývoj webových aplikací. Vyvinul jej Taylor Otwell. První release se datuje do roku 2012. Je licencovaný pod MIT licencí. Využívá softwarové architektury MVC, tedy Model-View-Controler. Je typický tím, že je optimalizovaný pro reálný svět a nabízí tak mnoho procedur, které jsou často používané při vývoji webové aplikace.

Magento

Magento je e-commerce platforma psaná v PHP. Původně byl software vyvíjen společností Varien. První release se datuje do roku 2008. Účelem frameworku je zvýšit zapojení uživatelů, větší orientace na stránkách, lepší konverze a generované výnosy pro majitele obchodů.

MapReduce

MapReduce je programovací model a na něj navázaná implementace procesů a generování big data datových sad s paralelním distribuovaným algoritmem na klustru.

.NET

.NET Framework je platforma technologií v softwarových produktech. Byl vyvinutý společností Microsoft a je primárně určen pro Microsoft Windows. Obsahuje širokou knihovnu tříd pojmenovanou Framework Class Library (FCL). Umožňuje interoperabilitu napříč několika programovacími jazyky, tedy každý jazyk může používat kód psaný v jiném jazyce. Programy napsané pro .NET Framework jsou spouštěny v softwarovém prostředí, které je pojmenované Common Language Runtime (CLR), aplikační virtuální stroj, který nabízí služby jako je bezpečnost, správa paměti a řešení výjimek. Proto se počítačovému kódu psanému ve frameworku .NET říká řízený kód.

Nette

Nette

Nette je open source framework určený pro tvorbu webových aplikací v PHP. Jeho posláním je především eliminace bezpečnostních rizik. Podporuje AJAX, DRY, KISS, MVC a znovupoužitelnost kódu. Používá událostmi řízené programování a ze značné míry je založen na použití komponent. Původní autor frameworku je David Grudl, jeho následný vývoj má na starost organizace Nette Foundation. Nette Framework je open source software, který je nabízen pod licencemi GNU GPL a licencí Nette, která je alternativou původní čtyřdobé BSD licence.

Nginx

Nginx je softwarový webový server, který má load management a reverzní proxy s otevřeným zdrojovým kódem. Protokoly, se kterými pracuje, jsou http, https, SMTP, POP3, IMAP nebo SSL. Zaměření je především na vysoký výkon spolu s nízkými nároky na paměť. Nginx je dostupný na Unix-like systémech pod BSD jako například v případě Unix, Linux, ale je dostupný i pro Solaris, macOS nebo MS Windows.

Node JS

Node JS je open-sourcový softwarový systém, který byl navržen za účelem psaní vysoce škálovatelných internetových aplikací, hlavně webových serverů. Programy jsou psané v jazyce JavaScript, využívají model událostí a asynchronní operace pro minimální režii procesoru a maximální výkon.

OAuth 2

OAuth je nová generace OAuth protokolu. Ten byl původně vytvořen v roce 2006 a jedná se o otevřený protokol, jehož cílem je zabezpečit autentizaci a autorizaci oproti API různých služeb. OAuth 2 se soustředí především na jednoduchost klientského vývoje, přičemž nabízí specifické autorizační postupy pro webové aplikace, desktopové aplikace, mobilní telefony a další chytrá zařízení.

OmniGraffle

OmniGraffle je aplikace určená pro tvorbu diagramů a digitálních ilustrací pro macOS a iOS. Vytvořila ji společnost The Omni Group. Používá se pro tvorbu grafik a vizualizací. Aplikace obsahuje několik designových nástrojů, včetně WYSIWYG zobrazení kde je možné vytvářet objekty za pomoci jejich táhnutí myší. Nabízí zároveň možnost přidávání poznámek, vytváření dokumentace a specifikace pro prototypy a mockupy. Hlavní konkurencí OmniGraffle je Microsoft Visio.

OpenStack

OpenStack je open-sourcová platforma pro cloudové řešení, která je obvykle nasazena ve formě IaaS (tedy infrastructure as a service nebo infrastruktura jako služba), kdy jsou zákazníkům zprostředkovávány virtuální servery a další zdroje.

PHPUnit

PHPUnit je Framework, který je určený pro psaní jednotkových testů v programovacím jazyce PHP. Spadá do rodiny jednotkových testů, které jsou postavené na architektuře xUnit.

React

React je javascriptová knihovna, která je určená pro stavbu uživatelských interface. Je spravovaná Facebookem a komunitou individuálních vývojářů a společností.

Redux

Redux je open-sourcová JavaScriptová knihovna, která se používá pro správu stavu aplikace. Jedná se o jednu z knihoven nejčastěji používanějších s React nebo Angular pro stavbu uživatelských interface. Byl vytvořen Danem Abramovem a Andrewem Clarkem a byl inspirován Flux architekturou Facebooku.

Rest API

REST, tedy representational state transfer, je cestou, jak jednoduše vytvořit, přečíst, editovat nebo smazat informace ze severu za pomoci jednoduchých http volání.

Ruby on Rails

Ruby on Rails je Framework, který se používá pro vývoj webových aplikací napojených na databázi, které jsou postavené na architektuře model-view-controller. Tento Framework byl vytvořen dánským programátorem Davidem Heinemeierem Hanssonem v rámci jeho práce na projektu Basecamp a byl poprvé releasován v červenci 2004. Zásadní průlom nastal v roce 2006, když Apple ohlásil, že bude distribuovat Ruby on Rails s novou verzí svého operačního systému OS X v10.5 „Leopard“.

SAP HANA

SAP HANA je aplikační a databázová platforma společnosti SAP. Umožňuje rychlé zpracování větších objemů dat v reálném čase při jejich současné okamžité analýze. Díky tomu umožňuje docílení značně rychlé odezvy na dotazy, jejichž zpracování může v typické relační databázi trvat i tisíckrát déle.

Selenium

Selenium je nástrojem, který se používá na tvorbu automatických testů webových aplikací, který se skládá z několika komponent, které se navzájem doplňují. Tyto komponenty jsou Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver a Selenium Grid. Byl vyvinut v programovacím jazyce Java a je možné jej použít na testování různých programovacích jazyků, včetně C#, Groovy, Java, Perl, PHP, Python, Ruby nebo Scala.

SOA

SOA neboli service-oriented architecture, tedy architektura orientovaná na služby je styl návrhu software, u kterého jsou ostatním komponentám zpřístupněny služby skrze komunikační protokol využívající síť. Základním principem service-oriented architektury je, že není závislá na dodavatelích, produktech a technologiích. Služba je diskrétní jednotka funkcionality, ke které může být přistupováno vzdáleně a může být nezávisle spouštěna a aktualizována, jako například u online získávání výpisu z kreditní karty.

Spring

Spring je populární open-sourcový Framework pro vývoj J2EE aplikací. Jeho první verzi napsal Rod Johnson a vydal ji v rámci publikace své knihy Expert One-on-One J2EE Design and Development již v říjnu 2002. Poprvé byl uvolněn pod licencí Apache 2.0 v červnu 2003.

SSAS

Microsoft SQL Server Analysis Services, neboli SSAS je nástroj online analytického procesování (OLAP) a data miningu v Microsoft SQL Serveru. SSAS je nástroj, který používají firmy k analýze informací, které mohou být rozprostřeny mezi více databázemi nebo v oddělených tabulkách či souborech.

SVN

Apache Subversion, nebo dříve Subversion, zkráceně SVN je systém, který má na starost správu a verzování zdrojových kódů. Nahrazuje starší nástroj CVS, se kterým si zachovává podobný způsob a styl práce, ale snaží se odstraňovat jeho nedostatky jako například nemožnost přesunu nebo kopírování adresářů, časovou a prostorovou náročnost větvění a tagování.

Symfony

Symfony je webový aplikační Framework. Ten se používá pro vývoj webových aplikací pro PHP, který vychází z návrhového vzoru MVC. Celý tento Framework je z velké části inspirován jinými webovými aplikačními frameworky, mezi které patří Ruby on Rails, Django nebo Spring. Symfony je opensourcový Framework, který je vydáván pod MIT licencí, jeho vývoj sponzoruje francouzská firma Sensio Labs v Paříži.

Vagrant

Vagrant je open-sourcový software, který slouží pro stavbu a údržbu přenosného virtuálního prostředí pro vývoj software, jako je například VirtualBox, Hyper-V, Docker kontejnery, VMware nebo AWS, které se snaží zjednodušit správu konfigurace software a virtualizaci. Pokouší se tak dosáhnout vyšší produktivity vývoje. Vagrant je psaný v Ruby, ale jeho ekosystém podporuje vývoj v různých jazycích, například PHP, Pythonu, C#, Javě nebo Javascriptu.

Vue JS

Vue.js byl vytvořen Evanem You poté, co pracoval pro Google a na mnoha projektech využíval AngularJS. Autor vycházel z toho, že by rád použil to, co na Angular dobře funguje a na těchto základech postavil něco velice odlehčeného. Původní release se uskutečnil v únoru 2014.

WordPress

WordPress je open sourcový redakční publikační systém, který je psaný v PHP a MySQL. Je dostupný pod licencí GNU GPL. Má širokou uživatelskou i vývojářskou komunitu.

Yii

Yii je relativně mladým frameworkem pro PHP, který je open-sourcový a relativně výkonný. Slouží k vývoji rozsáhlých webových aplikací. Důraz klade především na pragmatičnost, znovupoužitelnost a jednoduchost použití. Jedná se o striktně objektové orientovaný systém. Všechny komponenty jsou nezávislé, konfigurovatelné i rozšiřitelné.

Zend

Zend je open sourcový Framework, který je objektově orientovaný, a je určen ke zjednodušení vývoje webových aplikací. Je implementovaný v PHP 5 a licencovaný pod New BSD licencí. Používá modulární architekturu, za pomocí níž umožňuje vývojářům využití pouze těch komponent, které zrovna potřebují.