C

Programovací jazyk C byl vyvinut počátkem 70. let 20. století pro potřebu operačního systému Unix Kenem Thompsonem a Dennisem Ritchiem. Přesto že se jedná o poměrně starý jazyk, jedná se v současné době stále o jeden z nejpopulárnějších programovacích jazyků, který je jedním z nejčastěji používanějších v oblasti systémového software a je zároveň i velmi rozšířený při tvorbě aplikací. Jedná se o jazyk nízkoúrovňový, kompilovaný a relativně minimalistický.

C#

C#, vyslovované anglicky jako C Sharp, což znamená doslova notu CIS v hudbě, je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk, který byl vyvinut firmou Microsoft současně s platformou .NET Framework. Později byl jazyk schválený standardizačními komisemi ECMA a ISO. Jazyk C# vychází z jazyků C++ a Javy, je tedy nepřímým potomkem jazyku C, ze kterého v mnohém čerpá jeho syntaxe.

C++

C++ je multiparadigmatický programovací jazyk. Byl vyvinut Bjarnem Stroustrupem a dalšími programátory v Bellových laboratořích AT&T jako rozšíření jazyka C. C++ podporuje širší škálu paradigmat, tedy programovacích stylů, mezi které patří procedurální programování, objektově orientované programování a generické programování. Nedá se tedy říct, že by se jednalo čistě o objektově orientovaný jazyk. Patří mezi nejrozšířenější programovací jazyky.

Clojure

Clojure je moderním dialektem programovacího jazyka Lisp. Jde o univerzální jazyk, který podporuje funkcionální programování. Zaměřuje se především na zjednodušení vývoje vícevláknových aplikací. Pro svůj chod využívá běhové prostředí JVM nebo CLR. Drží se filozofie kódu, který se chová jako data a implementuje sofistikovaný makrosystém Lispu.

Dart

Dart je programovací jazyk, který byl původně vyvinut Googlem a následně mu byl udělen standard ECMA. Používá se pro stavbu webových, serverových a mobilních aplikací.

Delphi

Delphi je integrovaným grafickým vývojovým prostředím od firmy Borland, které je určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal a zároveň objektově orientovaným programovacím jazykem, který se vyvinul z Object Pascalu. Delphi je alternativou jazyků jako je Visual Basic a nabízí rychlý a kvalitní vývoj.

Go

Go (často také označovaný jako Golang) je kompilovaný paradigmatický programovací jazyk, který byl vytvořený ve společnosti Google Inc. v roce 2007. Původními autory jsou Robert Griesemer, Rob Pike a Ken Thompson. Spadá do statických typovaných jazyků se syntaxí odvozenou z jazyka C. Vychází z jazyka Oberon. Souběžnost procesů přebírá z Newsqueaku. Cílem jazyka bylo poučit se z chyb minulosti a předvídat problémy budoucnosti.

Haskell

Haskell je standardizovaný funkcionální programovací jazyk. Využívá princip líného vyhodnocování a je pojmenovaný na počest logika Haskella Curryho. Velmi rychle se vyvíjí a to především díky svým implementacím Hugs a GHC.

Java pro Android

Java pro Android

Java je objektově orientovaný programovací jazyk nezávislý na platformě, který je využíván pro tvorbu nativních aplikací pro Android. Jedná se o oblíbený programovací jazyk, který vyvinula společnost Sun Microsystems, kterou nyní vlastní Oracle. Java obsahuje mnoho silných nástrojů svých předchůdců jako je C nebo C++ a zároveň se snaží vyhnout jejich nedostatkům.

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný multiplatformní skriptovací jazyk.

Kotlin

Kotlin je staticky typovaným programovacím jazykem. Běhá na virtuálním stroji Java (Java Virtual Machine neboli JVM). Je možné jej zkompilovat do JavaScriptu. Hlavním vývojářem tohoto programovacího jazyka je tým programátorů ze společnosti JetBrains, který pracuje z pobočky v ruském Petrohradu. Název jazyka je odvozený od jednoho z ruských ostrovů poblíž Petrohradu, který se jmenuje Kotlin. Časopis Dr. Dobb’s Journal jmenoval Kotlin v lednu roku 2012 programovacím jazykem měsíce. Kotlin sice není kompatibilní s Javou, ale byl navržen tak, aby poskytoval interoperabilitu s Javovskými knihovnami a dokonce závisí na některých knihovnách jádra.

LESS

LESS je dynamicky před-procesovací stylový jazyk, který může být kompilován do CSS (Cascading Style Sheets). Může být spouštěn na straně klienta nebo serveru. Navrhl ho Alexis Sellier a byl ovlivněn SASSem a zároveň ovlivnil novou SCSS syntax SASSu, která využívá blokovou syntax podobnou CSS.

Objective-C

Objective-C, často označován zkráceným názvem ObjC, je objektově orientovaným programovacím jazykem, který je implementovaný jako rozšíření jazyka C, k němuž přidává systém zasílání zpráv z jazyka Smalltalk.

Perl

Perl (Practical Extraction and Reporting Language) je interpretovaným programovacím jazykem, který vytvořil Larry Wallem v roce 1987. V průběhu toho, jak se rozvíjel internet, se Perl stal značně populárním nástrojem na výrobu CGI skriptů.

PHP

PHP

Když vznikaly první webové stránky, byly psané staticky, obsah se neměnil bez zásahu programátora do kódu. V dnešní době tomu už tak není a většina stránek je psaná dynamicky, obsah je vygenerovaný na straně serveru, a tudíž se mění. Jedním z těchto jazyků, který se používá na generovaní stránky, je PHP (Hypertext preprocesor).

PL/SQL

PL/SQL je procedurální nadstavba jazyka SQL od firmy Oracle, která je založená na programovacím jazyku Ada. Je velmi rozšířená a některé její prvky převzaly i jiné relační databáze. Základním stavebním prvkem PL/SQL je blok. Ty mohou být vnořeny jeden do druhého. Typicky jednotlivý blok spouští jednu logickou akci daného programu. Struktura bloku:

Python

Python je víceúrovňovým skriptovacím programovacím jazykem, který představil Guido van Rossum v roce 1991. Zahrnuje v sobě dynamickou kontrolu datových typů, podporuje různá programovací paradigmata: objektově orientované programování, imperativní programování, procedurální programování nebo funkcionální programování.

SASS

SASS neboli Syntactically awesome style sheets je jazyk pro tvorbu stylů, který původně navrhl Hampton Catlin a byl vyvinut Natálií Weizenbaumovou. Následně byl SASS rozšířen o jednoduchý skriptovací jazyk SassScript, který se používá v SASS souborech.

Scala

Scala je multiparadigmatický programovací jazyk. Byl navržen tak, aby integroval rysy objektově orientovaného a funkcionálního programování. Jméno vzniklo z anglického slova „scalable“, tedy škálovatelný, protože Scala byla navržena tak, aby rostla s nároky uživatelů.

Swift

Swift

Swift je programovacím jazykem od společnosti Apple, který je určený pro vývoj na platformách MacOS a iOS. Je multi-paradigmatický, kompilovaný a open source. Byl zamýšlen jako alternativa k jazyku Objective-C, na rozdíl od kterého neměl dovolit tolik chyb programátora. Dokáže spolupracovat s existujícími frameworky Cocoa Touch a Cocoa. Je kompilován za pomoci LLVM a v tomtéž programu je možné jej kombinovat s jazyky C, Objective-C a Objective-C++.