AJAX

AJAX neboli Asynchronous JavaScript and XML není programovací jazyk, ale technologie vývoje interaktivních webových aplikací. Ty mění svým stránkám obsah bez nutnosti kompletního znovunačtení. Využívá k tomu asynchronní zpracování webových stránek pomocí knihovny napsané v Javascriptu. Oproti klasickým webovým aplikacím poskytují prostředí příjemnější pro uživatele, nevýhodou je, že vyžadují moderní webové prohlížeče.

Angular

Angular je javascriptový webový Framework. Zaměřuje se na tvorbu jednostránkových aplikací. Takové aplikace jsou vytvořeny za pomoci HTML kódu, do nějž jsou vloženy speciální formátovací značky, které následně určují, jaké operace či data mají být na dané místo vloženy. Angular je volně dostupný pod MIT licencí. V současnosti je největším přispěvatelem společnost Google, která byla jeho zakladatelem v roce 2009.

Ansible

Ansible je open source software, který tvoří platformu pro konfigurační správu a řízení počítačů. Kombinuje víceuzlové nasazení softwaru, správu konfigurací a ad hoc provádění úloh. Ansible využívá k správě počítačů v síti SSH nebo PowerShell. Na nainstalovaný software má minimální nároky, pro linuxové uzly si vystačí s Pythonem verze 2.4 nebo vyšší a u uzlů s MS Windows s PowerShellem verze 3.0 nebo vyšší.

Apache Cassandra

Apache Cassandra je open-sourcový, distribuovaný databázový systém. Jedná se o takzvaný NoSQL systém a ukládá široké sloupce. Slouží ke zpracování velkých objemů dat napříč komoditními servery. Nabízí vysokou dostupnost s absencí pádu skrze jeden bod. Cassandra nabízí robustní podporu klustrů napříč různými datovými centry s asynchronní replikací bez řídícího počítače. To umožňuje nízkou latenci operací pro všechny klienty.

Apache Flink

Apache Flink je open-sourcový Framework pro zpracování streamingu, který vyvinula Apache Software Foundation. Jádrem Apache Flink je engine na distribuované streamování datového toku, který je psaný v Javě a Scale. Flink spouští programy datového toku v datově paralelním pipelinovém modelu. Pipelinový runtime systém použitý ve Flinku umožňuje spuštění bulk nebo batch služeb a streamovací zpracování programů. Navíc má Flink nativní podporu iterativních algoritmů.

Apache Hadoop

Apache Hadoop je soubor open-sourcových nástrojů, které mají za cíl zjednodušit použití sítě mnoha počítačů k řešení problémů, které zahrnují významné objemy dat a výpočtů. Nabízí softwarový Framework pro distribuované ukládání a zpracování big data za pomoci programovacího modelu MapReduce.

Apache Kafka

Apache Kafka je open-sourcová softwarová platforma pro zpracování streamování, kterou vyvinula Apache Software Foundation. Je napsaná ve Scale a Javě. Projekt se snaží o vytvoření sjednocené platformy s vysokou průchodností a nízkou latencí pro zpracování datových toků v reálném čase.

Apache Tomcat

Apache Tomcat, často také označovaný jako Tomcat Server je open-sourcový Java Servlet kontejner, který vyvíjí Apache Software Foundation. Tomcat implementuje několik JAVA EE specifikací včetně Java servletu, JavaServer Pages (JSP), Java EL nebo WebSocket. Nabízí čistě javový http webový server, na kterém je možné spouštět kód psaný v Javě.

BadgerDB

Badger je jednoduchá, rychlá, embeddable databáze, která je psaná čistě v jazyce Go. Vyvinula ji společnost DGraph Labs a je dostupná pod open source licencí. Je kompatibilní s operačními systémy BSD, Linux, OS X, Solaris i Windows. Je navržena tak, aby byla velmi výkonná v psaní i čtení zároveň. Badger používá Multi-Version Concurrency Control (MVCC) a podporuje transakce. Spouští transakčně konkurenčně se sériovatelnou garancí izolovaných snaphotů.

Blockchain

Blockchain je speciálním druhem distribuované decentralizované databáze. Ta má neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou proti neoprávněnému zásahu chráněné z vnějšku i ze strany jednotlivých uzlů peer-to-peer sítě.

BoltDB

BoltDB je open source databáze postavená čistě na jazyce Go. Je navržena tak, aby ukládala data na namapovaný paměťový soubor. Jedná se o Go balíček, který není potřeba instalovat předtím, nežli se vývojář pustí do kódování. To významným způsobem šetří čas s instalací a nastavováním databáze a řešením konfiguračních problémů, uživatelů a přístupů. Tyto problémy v Boltu nejsou, nemá uživatele, nastavení, pouze název souboru.

Buffalo

Buffalo je webový Framework v Go. Nesnaží se objevovat znovu kolo v procesech jako je routing nebo templaty. Místo toho je jakýmsi lepidlem, které spojuje všechny nejlepší balíčky, které jsou dostupné a umožňuje jejich účinné propojení.

C

Programovací jazyk C byl vyvinut počátkem 70. let 20. století pro potřebu operačního systému Unix Kenem Thompsonem a Dennisem Ritchiem. Přesto že se jedná o poměrně starý jazyk, jedná se v současné době stále o jeden z nejpopulárnějších programovacích jazyků, který je jedním z nejčastěji používanějších v oblasti systémového software a je zároveň i velmi rozšířený při tvorbě aplikací. Jedná se o jazyk nízkoúrovňový, kompilovaný a relativně minimalistický.

C#

C#, vyslovované anglicky jako C Sharp, což znamená doslova notu CIS v hudbě, je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk, který byl vyvinut firmou Microsoft současně s platformou .NET Framework. Později byl jazyk schválený standardizačními komisemi ECMA a ISO. Jazyk C# vychází z jazyků C++ a Javy, je tedy nepřímým potomkem jazyku C, ze kterého v mnohém čerpá jeho syntaxe.

C++

C++ je multiparadigmatický programovací jazyk. Byl vyvinut Bjarnem Stroustrupem a dalšími programátory v Bellových laboratořích AT&T jako rozšíření jazyka C. C++ podporuje širší škálu paradigmat, tedy programovacích stylů, mezi které patří procedurální programování, objektově orientované programování a generické programování. Nedá se tedy říct, že by se jednalo čistě o objektově orientovaný jazyk. Patří mezi nejrozšířenější programovací jazyky.

Clojure

Clojure je moderním dialektem programovacího jazyka Lisp. Jde o univerzální jazyk, který podporuje funkcionální programování. Zaměřuje se především na zjednodušení vývoje vícevláknových aplikací. Pro svůj chod využívá běhové prostředí JVM nebo CLR. Drží se filozofie kódu, který se chová jako data a implementuje sofistikovaný makrosystém Lispu.

Cloud Foundry

Cloud Foundry je open-sourcová multicloudová aplikace Paas, tedy platform as a service. Spravuje ji Cloud Foundry Foundation. Software byl původně vyvinut společností VMware.

CouchDB

CouchDB je open-sourcový dokumentově orientovaný databázový systém, který je napsaný v programovacím jazyce Erlang a navržený pro snadnou horizontální škálovatelnost a místní replikaci napříč různými zařízeními. CouchDB podporují komerční subjekty CouchBase a Cloudant.

Dart

Dart je programovací jazyk, který byl původně vyvinut Googlem a následně mu byl udělen standard ECMA. Používá se pro stavbu webových, serverových a mobilních aplikací.

Delphi

Delphi je integrovaným grafickým vývojovým prostředím od firmy Borland, které je určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal a zároveň objektově orientovaným programovacím jazykem, který se vyvinul z Object Pascalu. Delphi je alternativou jazyků jako je Visual Basic a nabízí rychlý a kvalitní vývoj.

Docker

Docker je počítačový program, který zajišťuje virtualizaci na úrovni operačního systému, tedy takzvanou kontejnerizaci. Byl poprvé vyreleasován v roce 2013 a vyvíjí ho společnost Docker, Inc.

Elasticsearch

Elasticsearch je fulltextový vyhledávač, který vychází z Apache Lucene. Dispoduje rozhraním RESTful a dokáže nabídnout vysokou dostupnost, rychlost i škálovatelnost. Je vyvíjen v Javě a lze s ním komunikovat za použití webového rozhraní. Šíří se zdarma za využití licence Apache.

Firebird

Firebird, nebo také Firebird SQL je v informatice název implementace relační databáze. Ta je multiplatformní, což znamená, že běží na různých unixových systémech včetně Linuxu i na MS Windows. Firebird vznikl v roce 2000 na základě open source databáze InterBase, kterou vytvořila společnost Borland.

GIT

GIT

GIT je distribuovaný systém správy verzí, který byl vytvořen Linusem Torvaldsem pro vývoj jádra Linuxu. Git ovlivnil projekt BitKeeper, který byl předtím pro vývoj jádra Linuxu využíván a Monotone. V současnosti je GIT velmi rozšířený mezi známými projekty, je využíván pro jádro Linuxu, X.Org nebo Ruby on Rails. Projekt je spravován Juniem Hamanem a šířen pod GPL verzí 2. Jedná se open source software.

Go

Go (často také označovaný jako Golang) je kompilovaný paradigmatický programovací jazyk, který byl vytvořený ve společnosti Google Inc. v roce 2007. Původními autory jsou Robert Griesemer, Rob Pike a Ken Thompson. Spadá do statických typovaných jazyků se syntaxí odvozenou z jazyka C. Vychází z jazyka Oberon. Souběžnost procesů přebírá z Newsqueaku. Cílem jazyka bylo poučit se z chyb minulosti a předvídat problémy budoucnosti.

Haskell

Haskell je standardizovaný funkcionální programovací jazyk. Využívá princip líného vyhodnocování a je pojmenovaný na počest logika Haskella Curryho. Velmi rychle se vyvíjí a to především díky svým implementacím Hugs a GHC.

HBase

HBase je open-sourcová nerelační distribuovaná databáze, která je modelovaná po vzoru Bigtable od Google a psaná v Javě. Je vyvíjena jako součást projektu Apache Hadoop v rámci Apache Software Foundation. Běží na HDFS, tedy Hadoop Distributed File System a zajišťuje funkcionality ve stylu Bigtable pro Hadoop.

Heroku

Heroku je cloudová platforma PaaS (Platform as a Service), která podporuje několik programovacích jazyků. Jedná se o jednu z prvních cloudový platforem, protože byla vyvíjena již od června 2007. V té době podporovala pouze Ruby, ale nyní již zahrnuje podporu Javy, Node.js, Scaly, Closure, Pythonu, PHP i Go. Z toho důvodu se jí říká „platforma polyglot“, protože dovoluje vývojářům stavět, spouštět a škálovat aplikace podobným způsobem napříč všemi jazyky. Heroku bylo koupeno v roce 2010 společností Salesforce.com.

Hibernate

Hibernate je Framework, který je napsaný v jazyce Java. Umožňuje takzvané objektově relační mapování (ORM). Dokáže usnadnit otázku zachování dat objektů po ukončení běhu aplikací. Jedná se o jednu z implementací Java Persistence API (JPA). Původním tvůrcem Hibernate je Gavin King, který následně se svým Hibernate přešel do firmy JBoss. V roce 2006 došlo k jejímu převzetí společností Red Hat, která na vývoj frameworku navázala.

InterBase

InterBase je název proprietární relační databáze, kterou vyvinula společnost Borland. InterBase je dostupná pro operační systémy Microsoft Windows, Linux a Solaris. V roce 2000 byla krátce uvolněna jako open source a na těchto základech pak vznikl databázový server Firebird. Následně společnost Borland otevřený vývoj ukončila a vrátila se k uzavřenému modelu.

J2EE

J2EE, nebo v novějších verzích Java Platform, Enterprise Edition či jen Java EE, je platforma JAVA, která je určená pro vývoj a provoz podnikových informačních systémů a aplikací. Základem této platformy je platforma SE.

Java pro Android

Java pro Android

Java je objektově orientovaný programovací jazyk nezávislý na platformě, který je využíván pro tvorbu nativních aplikací pro Android. Jedná se o oblíbený programovací jazyk, který vyvinula společnost Sun Microsystems, kterou nyní vlastní Oracle. Java obsahuje mnoho silných nástrojů svých předchůdců jako je C nebo C++ a zároveň se snaží vyhnout jejich nedostatkům.

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný multiplatformní skriptovací jazyk.

Jenkins

Jenkins je open sourcový automatizační server, který je napsaný v Javě. Jenkins pomáhá automatizovat část procesu vývoje software s kontinuální integrací a usnadňuje technické aspekty kontinuálních dodávek. Jedná se o serverový systém, který běží na servletových kontejnerech jako je Apache Tomcat.

Jetty

Jetty je http server v Javě a Javový Servletový kontejner. Zatímco webové servery jsou často spojovány se zajišťováním zpřístupnění dokumentů, Jetty je často používán pro komunikaci mezi dvěma stroji, obvykle s větším softwarovým frameworkem. Jetty je open-sourcový projekt Eclipse Foundation.

JMS

JMS nebo Java Message Service API je MOM (Message Oriented Middleware) middleware orientovaný na zprávy v Javě, který posílá zprávy mezi dvěma nebo více klienty. Jedná se o implementaci, která má za úkol řešit problém mezi producentem a konzumentem. MOM produkty zajišťují integraci mezi aplikacemi. Umožňují totiž business komponentám, aby fungovaly společně a mohly tak vytvořit ucelený, pružný a spolehlivý systém. Jedná se sice o naprosto odlišné komponenty, ale díky prostředníkovi jsou spolu schopné komunikovat za pomoci zpráv.

jQuery

jQuery je javascriptová knihovna, která má širokou podporu prohlížečů a klade důraz především na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Vydal ji John Resig v lednu 2006 na BarCampu NYC. Jedná se open source software pod licencí MIT. Popularita jQuery během krátkého času dramaticky vzrostla a je v současné době jedním z nejoblíbenějších nástrojů při vývoji webových stránek a aplikací.

JSP

JSP (JavaServer Pages) je technologie, která je určena především pro vývoj dynamických HTML stránek a je založená na jazyce Java. Původně byla vyvinuta v Sun, následně byla koupena firmou Oracle. Při tvorbě je využíváno především HTML a Java, která se vkládá do HTML kódu. Na straně serveru se pak vloží vygenerovaný HTML soubor namísto Javy, jedná se tak o podobný princip jako v případě PHP. Příponou souborů je .jsp.

Kotlin

Kotlin je staticky typovaným programovacím jazykem. Běhá na virtuálním stroji Java (Java Virtual Machine neboli JVM). Je možné jej zkompilovat do JavaScriptu. Hlavním vývojářem tohoto programovacího jazyka je tým programátorů ze společnosti JetBrains, který pracuje z pobočky v ruském Petrohradu. Název jazyka je odvozený od jednoho z ruských ostrovů poblíž Petrohradu, který se jmenuje Kotlin. Časopis Dr. Dobb’s Journal jmenoval Kotlin v lednu roku 2012 programovacím jazykem měsíce. Kotlin sice není kompatibilní s Javou, ale byl navržen tak, aby poskytoval interoperabilitu s Javovskými knihovnami a dokonce závisí na některých knihovnách jádra.

Kubernetes

Kubernetes je open-sourcový systém na orchestraci kontejnerů pro automatický deployment, škálování a správu kontejnerizovaných aplikací. Původně byl navržen Googlem a nyní je spravován Cloud Native Computing Foundation. Jeho cílem je vytvořit platformu pro automatizovaný deployment, škálování a operace na aplikačních kontejnerech napříč klustry hostů. Funguje s širokou škálou kontejnerových nástrojů jako je například Docker.

Laravel

Laravel je open sourcový PHP Framework, který určený pro vývoj webových aplikací. Vyvinul jej Taylor Otwell. První release se datuje do roku 2012. Je licencovaný pod MIT licencí. Využívá softwarové architektury MVC, tedy Model-View-Controler. Je typický tím, že je optimalizovaný pro reálný svět a nabízí tak mnoho procedur, které jsou často používané při vývoji webové aplikace.

LESS

LESS je dynamicky před-procesovací stylový jazyk, který může být kompilován do CSS (Cascading Style Sheets). Může být spouštěn na straně klienta nebo serveru. Navrhl ho Alexis Sellier a byl ovlivněn SASSem a zároveň ovlivnil novou SCSS syntax SASSu, která využívá blokovou syntax podobnou CSS.

Magento

Magento je e-commerce platforma psaná v PHP. Původně byl software vyvíjen společností Varien. První release se datuje do roku 2008. Účelem frameworku je zvýšit zapojení uživatelů, větší orientace na stránkách, lepší konverze a generované výnosy pro majitele obchodů.

MapReduce

MapReduce je programovací model a na něj navázaná implementace procesů a generování big data datových sad s paralelním distribuovaným algoritmem na klustru.

MariaDB

MariaDB

MariaDB je relační databáze, která je forkem, tedy komunitou vyvíjenou nástupnickou verzí MySQL. Tato větev byla vytvořena především za cílem udržení licence svobodného software GNU GPL. Iniciativa, která stála za vznikem této větve, pochází od původních vývojářů MySQL. Ti se obávali o další osud a směřování tohoto software poté, co byl odkoupen společností Oracle. Přispěvatelé, kteří se na vývoji podílí, mají povinnost sdílet svá autorská práva s MariaDB Foundation.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém vyvíjený Microsoftem. Co se týká databázového serveru, jedná o softwarový produkt, jehož primární funkcí je ukládání a zobrazování dat, která si vyžadují jiné softwarové aplikace. Ty mohou být spouštěny na stejném počítači nebo na jiných počítačích napříč sítí. Microsoft nabízí různé edice, které jsou určeny pro různé koncové uživatele od jednostrojových aplikací až po rozsáhlé aplikace připojené přes internet, které mají mnoho uživatelů.

MongoDB

MongoDB je multiplatformní dokumentovou databází. Řadí se do skupiny takzvaných NoSQL databází a namísto tradičního modelu relačních databází, které využívají tabulky, používá dokumenty podobné formátu JSON (MongoDB je označuje jako BSON) a dynamické databázové schéma. To umožňuje vytváření a integraci dat pro aplikace jednoduše a rychleji. Software má open sourcovou licenci a je vydaný pod GNU Affero General Pulibc Licence a Apache licencemi.

MySQL

MySQL je systém řízení báze dat, který uplatňuje relační databázový model. Byl vytvořen švédskou firmou MySQL AB, kterou v současnosti vlastní Oracle Corporation. Hlavními autory jsou Michael řečený „Monty“ Widenius a David Axmark. MySQL je považováno za jednoho z nejúspěšnějších průkopníků dvojího licencování, je totiž dostupné pod bezplatnou licencí GPL i pod placenou komerční licencí.

.NET

.NET Framework je platforma technologií v softwarových produktech. Byl vyvinutý společností Microsoft a je primárně určen pro Microsoft Windows. Obsahuje širokou knihovnu tříd pojmenovanou Framework Class Library (FCL). Umožňuje interoperabilitu napříč několika programovacími jazyky, tedy každý jazyk může používat kód psaný v jiném jazyce. Programy napsané pro .NET Framework jsou spouštěny v softwarovém prostředí, které je pojmenované Common Language Runtime (CLR), aplikační virtuální stroj, který nabízí služby jako je bezpečnost, správa paměti a řešení výjimek. Proto se počítačovému kódu psanému ve frameworku .NET říká řízený kód.

Nette

Nette

Nette je open source framework určený pro tvorbu webových aplikací v PHP. Jeho posláním je především eliminace bezpečnostních rizik. Podporuje AJAX, DRY, KISS, MVC a znovupoužitelnost kódu. Používá událostmi řízené programování a ze značné míry je založen na použití komponent. Původní autor frameworku je David Grudl, jeho následný vývoj má na starost organizace Nette Foundation. Nette Framework je open source software, který je nabízen pod licencemi GNU GPL a licencí Nette, která je alternativou původní čtyřdobé BSD licence.

Nginx

Nginx je softwarový webový server, který má load management a reverzní proxy s otevřeným zdrojovým kódem. Protokoly, se kterými pracuje, jsou http, https, SMTP, POP3, IMAP nebo SSL. Zaměření je především na vysoký výkon spolu s nízkými nároky na paměť. Nginx je dostupný na Unix-like systémech pod BSD jako například v případě Unix, Linux, ale je dostupný i pro Solaris, macOS nebo MS Windows.

Node JS

Node JS je open-sourcový softwarový systém, který byl navržen za účelem psaní vysoce škálovatelných internetových aplikací, hlavně webových serverů. Programy jsou psané v jazyce JavaScript, využívají model událostí a asynchronní operace pro minimální režii procesoru a maximální výkon.

OAuth 2

OAuth je nová generace OAuth protokolu. Ten byl původně vytvořen v roce 2006 a jedná se o otevřený protokol, jehož cílem je zabezpečit autentizaci a autorizaci oproti API různých služeb. OAuth 2 se soustředí především na jednoduchost klientského vývoje, přičemž nabízí specifické autorizační postupy pro webové aplikace, desktopové aplikace, mobilní telefony a další chytrá zařízení.

Objective-C

Objective-C, často označován zkráceným názvem ObjC, je objektově orientovaným programovacím jazykem, který je implementovaný jako rozšíření jazyka C, k němuž přidává systém zasílání zpráv z jazyka Smalltalk.

OmniGraffle

OmniGraffle je aplikace určená pro tvorbu diagramů a digitálních ilustrací pro macOS a iOS. Vytvořila ji společnost The Omni Group. Používá se pro tvorbu grafik a vizualizací. Aplikace obsahuje několik designových nástrojů, včetně WYSIWYG zobrazení kde je možné vytvářet objekty za pomoci jejich táhnutí myší. Nabízí zároveň možnost přidávání poznámek, vytváření dokumentace a specifikace pro prototypy a mockupy. Hlavní konkurencí OmniGraffle je Microsoft Visio.

OpenStack

OpenStack je open-sourcová platforma pro cloudové řešení, která je obvykle nasazena ve formě IaaS (tedy infrastructure as a service nebo infrastruktura jako služba), kdy jsou zákazníkům zprostředkovávány virtuální servery a další zdroje.

Perl

Perl (Practical Extraction and Reporting Language) je interpretovaným programovacím jazykem, který vytvořil Larry Wallem v roce 1987. V průběhu toho, jak se rozvíjel internet, se Perl stal značně populárním nástrojem na výrobu CGI skriptů.

PHP

PHP

Když vznikaly první webové stránky, byly psané staticky, obsah se neměnil bez zásahu programátora do kódu. V dnešní době tomu už tak není a většina stránek je psaná dynamicky, obsah je vygenerovaný na straně serveru, a tudíž se mění. Jedním z těchto jazyků, který se používá na generovaní stránky, je PHP (Hypertext preprocesor).

PHPUnit

PHPUnit je Framework, který je určený pro psaní jednotkových testů v programovacím jazyce PHP. Spadá do rodiny jednotkových testů, které jsou postavené na architektuře xUnit.

PL/SQL

PL/SQL je procedurální nadstavba jazyka SQL od firmy Oracle, která je založená na programovacím jazyku Ada. Je velmi rozšířená a některé její prvky převzaly i jiné relační databáze. Základním stavebním prvkem PL/SQL je blok. Ty mohou být vnořeny jeden do druhého. Typicky jednotlivý blok spouští jednu logickou akci daného programu. Struktura bloku:

PostgreSQL

PostgreSQL je objektově relační databázový systém, který je vydáván pod licencí typu MIT a jedná se tak o open source software. Na jeho vývoji se podílí globální komunita firem a vývojářů. Primárně je vyvíjen pro GNU/Linux nebo spíše obecně unixové systémy, ale existují i balíčky, které jsou určené pro platformu Windows.

Python

Python je víceúrovňovým skriptovacím programovacím jazykem, který představil Guido van Rossum v roce 1991. Zahrnuje v sobě dynamickou kontrolu datových typů, podporuje různá programovací paradigmata: objektově orientované programování, imperativní programování, procedurální programování nebo funkcionální programování.

React

React je javascriptová knihovna, která je určená pro stavbu uživatelských interface. Je spravovaná Facebookem a komunitou individuálních vývojářů a společností.

Redis

Redis je NoSQL in-memory key-value úložiště. Umožňuje vytvářet atomické operace nad vestavěnými datovými typy. Nejedná se o nástroj na cachování, ale o komplexní úložiště, které lze využít zároveň jako fronta, zásobník nebo message broker. Vzhledem k tomu, že je Redis dostupný i jako Azure služby, je možné ji používat jako distribuovanou mezipaměť, která má nízkou latenci, vysokou propustnost a dostupnost.

Redux

Redux je open-sourcová JavaScriptová knihovna, která se používá pro správu stavu aplikace. Jedná se o jednu z knihoven nejčastěji používanějších s React nebo Angular pro stavbu uživatelských interface. Byl vytvořen Danem Abramovem a Andrewem Clarkem a byl inspirován Flux architekturou Facebooku.

Rest API

REST, tedy representational state transfer, je cestou, jak jednoduše vytvořit, přečíst, editovat nebo smazat informace ze severu za pomoci jednoduchých http volání.

Ruby on Rails

Ruby on Rails je Framework, který se používá pro vývoj webových aplikací napojených na databázi, které jsou postavené na architektuře model-view-controller. Tento Framework byl vytvořen dánským programátorem Davidem Heinemeierem Hanssonem v rámci jeho práce na projektu Basecamp a byl poprvé releasován v červenci 2004. Zásadní průlom nastal v roce 2006, když Apple ohlásil, že bude distribuovat Ruby on Rails s novou verzí svého operačního systému OS X v10.5 „Leopard“.

SAP HANA

SAP HANA je aplikační a databázová platforma společnosti SAP. Umožňuje rychlé zpracování větších objemů dat v reálném čase při jejich současné okamžité analýze. Díky tomu umožňuje docílení značně rychlé odezvy na dotazy, jejichž zpracování může v typické relační databázi trvat i tisíckrát déle.

SASS

SASS neboli Syntactically awesome style sheets je jazyk pro tvorbu stylů, který původně navrhl Hampton Catlin a byl vyvinut Natálií Weizenbaumovou. Následně byl SASS rozšířen o jednoduchý skriptovací jazyk SassScript, který se používá v SASS souborech.

Scala

Scala je multiparadigmatický programovací jazyk. Byl navržen tak, aby integroval rysy objektově orientovaného a funkcionálního programování. Jméno vzniklo z anglického slova „scalable“, tedy škálovatelný, protože Scala byla navržena tak, aby rostla s nároky uživatelů.

Selenium

Selenium je nástrojem, který se používá na tvorbu automatických testů webových aplikací, který se skládá z několika komponent, které se navzájem doplňují. Tyto komponenty jsou Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver a Selenium Grid. Byl vyvinut v programovacím jazyce Java a je možné jej použít na testování různých programovacích jazyků, včetně C#, Groovy, Java, Perl, PHP, Python, Ruby nebo Scala.

SOA

SOA neboli service-oriented architecture, tedy architektura orientovaná na služby je styl návrhu software, u kterého jsou ostatním komponentám zpřístupněny služby skrze komunikační protokol využívající síť. Základním principem service-oriented architektury je, že není závislá na dodavatelích, produktech a technologiích. Služba je diskrétní jednotka funkcionality, ke které může být přistupováno vzdáleně a může být nezávisle spouštěna a aktualizována, jako například u online získávání výpisu z kreditní karty.

Spring

Spring je populární open-sourcový Framework pro vývoj J2EE aplikací. Jeho první verzi napsal Rod Johnson a vydal ji v rámci publikace své knihy Expert One-on-One J2EE Design and Development již v říjnu 2002. Poprvé byl uvolněn pod licencí Apache 2.0 v červnu 2003.

SSAS

Microsoft SQL Server Analysis Services, neboli SSAS je nástroj online analytického procesování (OLAP) a data miningu v Microsoft SQL Serveru. SSAS je nástroj, který používají firmy k analýze informací, které mohou být rozprostřeny mezi více databázemi nebo v oddělených tabulkách či souborech.

SVN

Apache Subversion, nebo dříve Subversion, zkráceně SVN je systém, který má na starost správu a verzování zdrojových kódů. Nahrazuje starší nástroj CVS, se kterým si zachovává podobný způsob a styl práce, ale snaží se odstraňovat jeho nedostatky jako například nemožnost přesunu nebo kopírování adresářů, časovou a prostorovou náročnost větvění a tagování.

Swift

Swift

Swift je programovacím jazykem od společnosti Apple, který je určený pro vývoj na platformách MacOS a iOS. Je multi-paradigmatický, kompilovaný a open source. Byl zamýšlen jako alternativa k jazyku Objective-C, na rozdíl od kterého neměl dovolit tolik chyb programátora. Dokáže spolupracovat s existujícími frameworky Cocoa Touch a Cocoa. Je kompilován za pomoci LLVM a v tomtéž programu je možné jej kombinovat s jazyky C, Objective-C a Objective-C++.

Symfony

Symfony je webový aplikační Framework. Ten se používá pro vývoj webových aplikací pro PHP, který vychází z návrhového vzoru MVC. Celý tento Framework je z velké části inspirován jinými webovými aplikačními frameworky, mezi které patří Ruby on Rails, Django nebo Spring. Symfony je opensourcový Framework, který je vydáván pod MIT licencí, jeho vývoj sponzoruje francouzská firma Sensio Labs v Paříži.

Vagrant

Vagrant je open-sourcový software, který slouží pro stavbu a údržbu přenosného virtuálního prostředí pro vývoj software, jako je například VirtualBox, Hyper-V, Docker kontejnery, VMware nebo AWS, které se snaží zjednodušit správu konfigurace software a virtualizaci. Pokouší se tak dosáhnout vyšší produktivity vývoje. Vagrant je psaný v Ruby, ale jeho ekosystém podporuje vývoj v různých jazycích, například PHP, Pythonu, C#, Javě nebo Javascriptu.

Vue JS

Vue.js byl vytvořen Evanem You poté, co pracoval pro Google a na mnoha projektech využíval AngularJS. Autor vycházel z toho, že by rád použil to, co na Angular dobře funguje a na těchto základech postavil něco velice odlehčeného. Původní release se uskutečnil v únoru 2014.

WordPress

WordPress je open sourcový redakční publikační systém, který je psaný v PHP a MySQL. Je dostupný pod licencí GNU GPL. Má širokou uživatelskou i vývojářskou komunitu.

Yii

Yii je relativně mladým frameworkem pro PHP, který je open-sourcový a relativně výkonný. Slouží k vývoji rozsáhlých webových aplikací. Důraz klade především na pragmatičnost, znovupoužitelnost a jednoduchost použití. Jedná se o striktně objektové orientovaný systém. Všechny komponenty jsou nezávislé, konfigurovatelné i rozšiřitelné.

Zend

Zend je open sourcový Framework, který je objektově orientovaný, a je určen ke zjednodušení vývoje webových aplikací. Je implementovaný v PHP 5 a licencovaný pod New BSD licencí. Používá modulární architekturu, za pomocí níž umožňuje vývojářům využití pouze těch komponent, které zrovna potřebují.